Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

Facebook E-mail
Facebook E-mail
Home Wydarzenia Wydarzenia Aktualne ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015
formats

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Published on 28 lutego 2014, by in Wydarzenia Aktualne.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz.2572 z późniejszymi zmianami.)oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – § 23 pkt.: 2 i 3 (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
 2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dn.5 lutego 2014r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015.

 

Szkoła tworzy klasy o następujących przedmiotach realizowanych w systemie rozszerzonym:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

 • I a – akademicka (humanistyczna)
  j. polski, j. angielski, historia

 

 • I b  - politechniczna (matematyczno-przyrodnicza)
  matematyka, chemia, biologia – innowacja pedagogiczna z biologii

 

Języki obce mogą być realizowane w grupach międzyoddziałowych:

 • Pierwszy język obcy                 – język angielski;
 • Drugi język obcy (do wyboru) – język niemiecki, język rosyjski, język włoski

Od klasy I dla chętnych proponujemy udział:

 • w wybranych kursach kwalifikacyjnych – m.in. kurs pracownika ochrony
 • międzyoddziałową drużynę mundurową

Zasady rekrutacji (rekrutacja odbywa się elektronicznie):
O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego;
 • szczególne osiągnięcia;
 • liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

Rozszerzenia podane są w celach rekrutacyjnych – prognozują zajęcia o charakterze rozszerzonym prowadzone od kl. II i mogą ulec zmianie. Zgodnie z zainteresowaniem klasy na wniosek uczniów może nastąpić zmiana przedmiotów rozszerzonych.

 

Zasada przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia: 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski Dopuszczający – 0 pktDostateczny – 9 pktDobry – 13 pktBardzo dobry – 16 pkt

Celujący – 19 pkt

19 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanych przez kuratora oświaty- za jeden tytuł – 10 punktów- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12 punktów

Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia – sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.

 

5 punktów

I miejsce lub tytuł laureata

- 5 pkt

II miejsce lub tytuł finalisty

- 4 pkt

 

III miejsce lub wyróżnienie

- 3 pkt

Zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariuszawymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2 pkt

Absolwenci zwolnieni z egzaminugimnazjalnego przez DyrektoraOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.
Egzamin gimnazjalny

100 pkt

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent*

maksymalnie 20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 

200 pkt

*Uwaga!W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 10, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratorów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, biorą udział w rekrutacji na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego organizowane

przez Śląskiego Kuratora oświaty:

 • język polski
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język rosyjski
 • historia
 • matematyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 32 osoby.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziałuw kolejności zgodnej z sumą punktów do wysokości limitu. Istnieje możliwość przy zróżnicowanej liczbie kandydatów w poszczególnych klasach przejście z jednej klasy do drugiej. Minimalna liczba uczniów w klasie: 26.

W sytuacji gdy kandydatów do danej klasy jest mniej niż 26,  klasy nie otwiera się, niemniej w szczególnych przypadkach za zgodą organu prowadzącego kontynuuje się nabórprzy mniejszej ilości kandydatów.

 


Wykaz składanych dokumentów:

 • Kwestionariusz
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • 2 podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Karta szczepień

 

TERMINY REKRUTACJI:

 • Od 12 maja do 25 czerwca 2014r. do godz. 12:00

wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranej szkoły; kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

 • Od 27 czerwca 2013r. do 01 lipca 2014. godz. 15:00

kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonekopie opatrzone numerem 1 świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 04 lipca 2014r. do godz. 10­­:00 

ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

 • Do 08 lipca 2014r. do godz. 10:00

termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do LO w Siewierzu poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 09 lipca 2014r. do godz. 09:00

ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 • Od 10 lipca do 31 sierpnia 2014r

składanie oryginałów dokumentów do oddziałów z wolnymi miejscami – w ramach naboru uzupełniającego.