STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail

TERMINY i REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023 do Technikum i Liceum Ogólnokształcącego

REKRUTACJA do TECHNIKUM i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu -   2022/2023

 

 

PAMIĘTAJ – TYLKO wybór Liceum lub Technikum w Siewierzu jako SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU – gwarantuje miejsce w naszej szkole.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacja o klasach otwieranych w szkole na rok szk. 2022/23  znajduje się TUTAJ.

 

DO SZKOŁY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ:

1) W SZKOLE  -  PRZYJDŹ do nas do SEKRETARIATU, ul. Tadeusza Kościuszki 15, Siewierz – ZAPRASZAMY! 

2) ELEKTRONICZNIE przez stronę: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

tel.:  721 144 111 . Pomożemy w Rekrutacji. Dołożymy wszelkich starań, by ułatwić rekrutację.

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA, KLIKNIJ W LINK ->   http://www.lo.siewierz.pl/lo/instrukcja-logowania-2/

———————————————————————————————————————

REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2022/2023

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

dla uczniów do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum 

 • I.  ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 3. W roku szkolnym 2022/23 planowany jest nabór do klas pierwszych w liczbie:
 1 (jedna) klasa Technikum w Siewierzu
 2 (dwie) klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu

Kl. I A – TECHNIKUM – zawód: Technik LOGISTYK

———————————————–

1. Kl. I a –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa HUMANISTYCZNA

2. Kl. I b –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa BIOLOGICZNO – CHEMICZNA 

 • II. ZASADY  SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI :

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Siewierzu przyjmowani są kandydaci, którzy:

-        posiadają Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz Zaświadczenie wydane przez OKE odnośnie wyników egzaminu zewnętrznego po klasie VIII szkoły podstawowej.

 

II a)    TECHNIKUM:

Kl. I A –  Technik LOGISTYK

- Technikum o profilu Technik Logistyk przygotowuje do zawodu  poszukiwanego na  rynku pracy- logistycy tworzą tzw. średnią kadrę techniczna, zarządzającą.

-  Do Technikum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Badania przeprowadzane są bezpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Terminy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

- W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole organ prowadzący powołuje kolejną klasę lub zwiększa liczebność uczniów w klasie.

- Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna, jej zadania określone zostały  w cz. V tego Regulaminu.

-Przedmioty punktowane podczas rekrutacji przedstawia część  III. KRYTERIA REKRUTACJI.

- Uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone, które deklaruje podczas rekrutacji –Terminy określa  cz.IV–TERMINY REKRUTACJI pkt.2. Proponowane rozszerzenia: j. angielski, matematyka

 

II. b)  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • KL. I a– HUMANISTYCZNA 

- Nauka  w klasie Humanistycznej przygotuje do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub innych o zbliżonym kierunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji są określone w części III tego Regulaminu (cz. III Kryteria Rekrutacji)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 3 PRZEDMIOTY:

 • przedmiot wiodący: język polski,
 • dodatkowo do  wyboru 2 przedmioty:  język  angielski, historia, biologia  

  Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

  KL. I b – BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

- Nauka  w klasie BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ przygotuje do studiów medycznych oraz politechnicznych, inżynieryjnych o kierunku zgodnym z zainteresowaniami, np. budownictwo, energetyka, elektronika, informatyka, mechanika i in.).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji określa część III tego Regulaminu (cz.III Kryteria Rekrutacji).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  3 PRZEDMIOTY:

 • przedmiot wiodący: biologia,
 • dodatkowo do  wyboru 2 przedmioty:  język  angielski, matematyka, historia, 
 • dla osób chętnych dodatkowe zajęcia z chemii

Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

 

  III. KRYTERIA REKRUTACJI:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

3) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

4) Za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe na szczeblu wojewódzkim przyznaje się  30 pkt (przy kilku dyplomach z tej samej dziedziny punktów nie mnoży się).

 

IV. TERMINY postępowania rekrutacyjnego dla Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

do Technikum  lub Liceum Ogólnokształcącego

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Rekrutacja uzupełniająca

Rodzaj czynności

od 16 maja do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00 od 1 sierpnia`22 r. do 3 sierpnia 2022 do godz. 15.00        Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu w systemie rekrutacji elektronicznej naboru lub w Sekretariacie szkoły.
od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 ————–        Uzupełnienie Wniosku- Dostarczenie do Sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowejWydanie deklaracji dla uczniów LO lub Technikum odnośnie wyboru przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz dla Uczniów do Technikum – WYDANIE SKIEROWAŃ NA BEZPŁATNE BADANIA Z MEDYCYNY PRACY (od 16V2022-25VII2022)
20 lipca 2022 r.
12 sierpnia 2022
 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.

od 21 lipca 2022 r.do 28 lipca 2022 r.do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 do 18 sierpnia 2022 do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 5 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 Procedowanie w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły
 • a Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, e-poczty.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek, chyba że przepisy w tym zakresie w czasie rekrutacji stanowić będą inaczej.

  V. WARUNKI  REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania jej członków.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oryginału świadectwa egzaminu po kl. VIII szkoły podstawowej z OKE oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu może też za ucznia donieść oryginały w/w dokumentów.
 2. W rekrutacji do TECHNIKUM lub LICEUM w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w rekrutacji.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2022 r.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
2. Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737 ze zm.)
3. Informacja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.3.2022 z 26 stycznia 2022 r. o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
4. Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. § 11 bab ust. 3 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U.2019 poz.1651).

 

Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną ZSOiT im. JP II w Siewierzu w dn. 10.02.2022 r.

 

2

 

Home TERMINY i REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023 do Technikum i Liceum Ogólnokształcącego