Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu 

E-mail
E-mail

Regulamin rekrutacji

GIMNAZJALISTO - NAUKA w Siewierzu – TAK ! 

tech. log..                                                                                                 .

LO-W-SIEWIERZU_tarcza1REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2018/2019

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

/projekt/

Kl. I A –   TECHNIKUM LOGISTYCZNE

TECHNIK LOGISTYK – to zawód dla młodzieży kreatywnej, posiadającej zdolności organizacyjne i związane z planowaniem. To zawód zarówno dla dziewcząt jak i dla chłopców, nowoczesny. Określany jest na rynku pracy jako  zawód przyszłości.

LOGISTYK planuje i organizuje prace związane z dystrybucją i dostawą; zarządza transportem;

Obserwuje i kontroluje przepływ towarów;  Prowadzi rozliczenia z  klientami krajowymi i zagranicznymi

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kl. I A –   OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

przygotujesz się do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub możesz wybrać inne studia o zbliżonym humanistycznym kierunku/

Kl. I B –   POLITECHNICZNA

przygotujesz się do studiów inżynierskich na kierunku: Mechanika lub energetyka, budownictwo lub do studiów medycznych i o zbliżonej specjalności np.: Medycyna nuklearna,  Medycyna leków,  Chirurgia,  Elektroradiologia, Fizjoterapia /lub możesz wybrać inne studia o zbliżonym politechnicznym kierunku/

4_rekrutacja

                       

     Klasy ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu współpracują z wyższymi uczelniami:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Politechnika Częstochowska.

Współpracujemy także z Akademią Medyczną w Katowicach, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

I.  ZASADY OGÓLNE

.                                    .

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15
 3. Rozszerzenia wybiera licealista w liczbie od 2 do 4 podczas nauki w kl. I LO, uczeń Technikum – 2 rozszerzenia
 4. Przedstawione rozszerzenia są podane orientacyjnie na podstawie najczęściej wybieranych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu rozszerzeń z uwzględnieniem przygotowania do studiów wyższych.
 5. W roku szkolnym 2018/2019 planowany jest nabór do następujących klas pierwszych:

KLASY

Kl. I A – TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Kl. I A –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – KLASA HUMANISTYCZNA

Kl. I B –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - POLITECHNICZNA

ZASADY  SZCZEGÓŁOWE:

 

Klasa

 

 

—-

 

 

IA

Preferencja

 

———————————

 

TECHNIKUM

LOGISTYCZNE

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

—————————

j. polski

oraz do wyboru dwa spośród przedmiotów: geografia, informatyka, matematyka, wos, biologia

Przedmioty realizowane w zakresie przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

———————

do wyboru dwa spośród:matematyka, j.angielski, biologia, geografia, j. polski, historia

 

 

 

Patronaty wyższych uczelni 

 

———————

Politechnika Częstochowska

Wyższa Szkoła Logistyczna w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

1A LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEHUMANISTYCZNA/akademicko – prawna/
 • język polski
 • dwa spośród przedmiotów:  język obcy, historia, biologia, geografia, wos, zajęcia artystyczne
 • historia
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów /język  angielski, j. polski, WOS, geografia, lub wybrane inne/
 •  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
 • Akademia Ekonomiczna                     w Katowicach
 • Uniwersytet Opolski
 Wybierając naukę w klasie HUMANISTYCZNEJ, dzięki współpracy z uczelnią  przygotujesz się do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub możesz wybrać inne studia o zbliżonym kierunku/
1B POLITECHNICZNA/inżyniersko – medyczna/
 • matematyka
 • dwa spośród przedmiotów: język obcy, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia
 • matematyka/chem./biologia
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, język angielski, informatyka lub wybrane inne/
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła HUMANITAS             w Sosnowcu

- Kierunek Elekktroradiologia

       Wybierając naukę w klasie  POLITECHNICZNEJ, dzięki współpracy z uczelniami           wyższymi łatwo przygotujesz się do studiów inżynierskich na kierunku
 • Mechanika
 • lub energetyka,
 • budownictwo

 – na których podstawą jest matematyka

lub do studiów medycznych i o zbliżonej specjalności, np.  z zakresu

 • Medycyna nuklearna
 • Medycyna leków
 • Chirurgia
 • Elektroradiologia
 • Fizjoterapia

/lub możesz wybrać inne studia o zbliżonym kierunku/.

 

II. Kryteria rekrutacji:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

a)      języka polskiego,

b)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)      matematyki,

d)      przedmiotów przyrodniczych,

e)      języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

______________________________________________________________________________________

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w cz. B. pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca  2017 r., o którym mowa  w § 1 pkt 1.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________________

___

                                                                 III.Terminy postępowania rekrutacyjnego

  Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postepowaniu uzupełniającym
Działanie
od 18 maja
do
18 czerwca 2018r.
(do godz. 15.00)
od 13 lipca
do 17 lipca 2018r.
       Złożenie wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie Liceum i składanie dokumentów doTECHNIKUM LOGISTYCZNEGOlub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.
od 22 czerwca do
26 czerwca 2018 r.
(do godz. 15.00)
————————           Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGOlub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  do 5 lipca 2018r. do 9 sierpnia 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGOlub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6 lipca 2018r.
(do godz. 10.00)
————-0d 6 lipca 2018
10 sierpnia 2018r.—————— Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych——————————————————-od 6 lipca 2018 -Wydanie dla kandydata Technikum Logistycznego skierowania na badania lekarskie
    od 6 lipca
do 12 lipca 2018r.
do 13 sierpnia 2018r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; W przypadku kandydata technikum obowiązek przedłożenia wyników badania lekarskiego; Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów.
  13 lipca 2018r.
(godz. 10.00)
do 14 sierpnia 2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych            i kandydatów nieprzyjętych do Liceum.

 IV. Warunki  rekrutacji

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do

TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO

lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu,

 jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do 

TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału świadectwa egzaminu gimnazjalnego.

4. Kandydaci do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 •  sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 •  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.

6. Liczba uczniów w danej klasie pierwszej nie powinna być mniejsza niż 32. W szczególnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, kontynuuje się nabór przy mniejszej liczbie kandydatów.

7. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

8. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu o odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

11. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2017 r.

V. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Art. 204.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

Projekt Regulaminu do rozpatrzenia  na posiedzeniu RP planowanym w dniu 22.02.2018 r.

 

 

 

Home Regulamin rekrutacji
 • Facebook