Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

E-mail
E-mail

REGULAMINY REKRUTACJI_po kl. VIII i po Gimnazjum do Technikum Logistycznego i Liceum Ogólnokształcącego 2019/20

. REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2019/2020

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum po kl. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I.  ZASADY OGÓLNE:

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 3. W roku szkolnym 2019/2020 planowany jest nabór do klas pierwszych w liczbie: 1 (jedna) klasa Technikum w Siewierzu oraz 2 (dwie) klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu:

KLASY dla uczniów po SZKOLE PODSTAWOWEJ:

 1. Kl. I A – TECHNIKUM LOGISTYCZNE – Technik LOGISTYK (32 uczniów)

———————————————–

1. Kl. I a –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa HUMANISTYCZNA (32 uczniów)

2. Kl. I b –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa POLITECHNICZNA (nauk ścisłych) (32 uczniów).

II. ZASADY  SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI :

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Siewierzu przyjmowani są kandydaci, którzy:

-        posiadają Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz Zaświadczenie wydane przez OKE odnośnie wyników egzaminu zewnętrznego po klasie VIII szkoły podstawowej.

 

TECHNIKUM   LOGISTYCZNE:

Kl. I A –  Technik LOGISTYK

- Technikum Logistyczne  przygotowuje do zawodu  poszukiwanego na  rynku pracy- logistycy tworzą tzw. średnią kadrę techniczna, zarządzającą.

-  Do Technikum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Badania przeprowadzane są bezpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Terminy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

- W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole organ prowadzący powołuje kolejną klasę lub zwiększa liczebność uczniów w klasie.

-Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

- Uczniowie, którzy nie uczestniczą w systemie naboru elektronicznego przynoszą oryginały świadectw bezpośrednio do Sekretariatu szkoły.

- Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna, jej zadania określone zostały  w cz. V tego Regulaminu.

-Przedmioty punktowane podczas rekrutacji przedstawia część  III. KRYTERIA REKRUTACJI.

- Uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone, które deklaruje podczas rekrutacji – Terminy określa  cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • KL. I a– HUMANISTYCZNA 

- Nauka  w klasie Humanistycznej przygotuje do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub innych o zbliżonym kierunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji są określone w części III tego Regulaminu (cz. III Kryteria Rekrutacji)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • historia,
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia: język  angielski, j. polski lub inne wybrane przez uczniów zamiast podanych.

- Wyboru rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji – Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

          KL. I b – POLITECHNICZNA  /nauk ścisłych/

- Nauka  w klasie Humanistycznej przygotuje do studiów politechnicznych, inżynieryjnych o kierunku zgodnym z zainteresowaniami, np. budownictwo, energetyka, elektronika, informatyka, mechanika i in.).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji określa część III tego Regulaminu (cz.III Kryteria Rekrutacji).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka/lub chemia/lub biologia,
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów: biologia, geografia, lub wybrane inne zamiast podanych.

- Wyboru rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji – Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

   III. KRYTERIA REKRUTACJI:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) z przedmiotów

a)      język polski,

c)      matematyka,

mnoży się przez 0,3

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

b) języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia  ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 7pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w cz. B. pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej,  przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie rekrutacji, stanowiącym podstawę prawną niniejszego Regulaminu.

 

IV. TERMINY postępowania rekrutacyjnego po VIII klasie SZKOŁY PODSTAWOWEJ

do Technikum  i Liceum Ogólnokształcącego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postęp. uzupełniającym

Rodzaj czynności

od 13 maja do
25 czerwca 2019r.
(do godz. 15.00)
od 26 lipca
do 30 lipca 2019r.
       Złożenie wniosku o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu w systemie rekrutacji elektronicznej naboru lub w Sekretariacie szkoły .
19 czerwca 2019 r. do
25 czerwca 2019 r.
(do godz. 1600)
——-         Dostarczenie do Sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty ;Wydanie deklaracji dla uczniów LO i Technikum odnośnie wyboru przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym.
do 28 czerwca 2019r. do 5 sierpnia 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym–cz.IIIRegul./
16 lipca 2019r.
(od godz. 09.00 -15.00)
 
21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Logistycznego lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu. 
16 – 18 lipca 2019r.
(od godz. 09.00 -15.00
 
21 sierpnia do23 sierpnia 2019r.
 • Wydanie dla kandydatów zakwalifikowanych  do Technikum Logistycznego skierowania na badania lekarskie medycyny pracy.
od 16 lipca
do 24 lipca 2019r.
21 – 29 sierpnia 2019r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKEo wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone do wniosku o przyjęcie do szkoły przez ucznia; W przypadku kandydata technikum obowiązek przedłożenia wyników badania lekarskiego; Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z OKEo wynikach egzaminu ósmoklasisty jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów.
25 lipca 2019r.
(godz. 10.00)
30 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   V. WARUNKI  REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania jej członków.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oryginału świadectwa egzaminu po kl. VIII szkoły podstawowej z OKE oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu może też za ucznia donieść oryginały w/w dokumentów.
 2. W rekrutacji do TECHNIKUM lub LICEUM w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w rekrutacji.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2019 r.

 Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610) dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
 1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. ZMIENIAJACA Decyzję nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28 lutego 2019 r.

REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2019/2020

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum po  GIMNAZJUM

I.  ZASADY OGÓLNE:

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 3. W roku szkolnym 2019/2020 planowany jest nabór do klas pierwszych w liczbie: 1 (jedna) klasa Technikum w Siewierzu oraz 2 (dwie) klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu:

KLASY dla uczniów po GIMNAZJUM:

 1. Kl. I B – TECHNIKUM LOGISTYCZNE – Technik LOGISTYK (32 uczniów)

———————————————–

1. Kl. I c –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa HUMANISTYCZNA (32 uczniów)

2. Kl. I d –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa POLITECHNICZNA (nauk ścisłych) (32 uczniów).

II. ZASADY  SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI :

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu przyjmowani są kandydaci, którzy:

-        posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum w rozumieniu §2. pkt 3) rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rekrutacji oraz Zaświadczenie wydane przez OKE odnośnie wyników egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego z OKE.

 

TECHNIKUM   LOGISTYCZNE:

Kl. I A   -  TECHNIK LOGISTYK

- Wybierając naukę w Technikum w zawodzie Technik logistyk, zdobywasz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – logistycy tworzą tzw. średnią kadrę techniczną, zarządzającą.

-  Do Technikum  przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Badania przeprowadzane są bezpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Terminy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

- Liczebność klasy określona jest liczbą 32 uczniów.

- Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, po zaznaczeniu Technikum w Siewierzu jako szkoły pierwszego wyboru w systemie rekrutacji elektronicznej.

- Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły na podstawie § 9. 1. rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie rekrutacji.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

-Przedmioty punktowane podczas rekrutacji : j. polski oraz do wyboru dwa spośród przedmiotów: geografia, informatyka, matematyka, wos, biologia

-Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym uczeń wybiera w kl. I Technikum.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • KL. I a  – HUMANISTYCZNA 

- Wybierając naukę w klasie Humanistycznej  uczeń  przygotuje się do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub może wybrać inne studia o zbliżonym kierunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: 

 • język polski
 • dwa spośród przedmiotów:  język obcy, historia, biologia, geografia, wos, zajęcia artystyczne

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • historia
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów /język  angielski, j. polski, WOS, geografia, lub wybrane inne/

- Wyboru rozszerzeń uczeń dokonuje w trakcie nauki w klasie I.

 

 • KL. I b – POLITECHNICZNA  /nauk ścisłych/

- Wybierając naukę w klasie NAUK ŚCISŁYCH  przygotujesz się do studiów politechnicznych, inżynieryjnych na kierunku, np. budownictwo, energetyka, elektronika, informatyka,mechanika lub inne).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji opisane  są w części III tego Regulaminu (cz. III Kryteria Rekrutacji).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka/lub chemia/lub biologia,
 • do wyboru dwa spośród przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, język angielski, informatyka lub wybrane inne.

- Wyboru rozszerzeń uczeń dokonuje w trakcie nauki w klasie I.

 

 III. KRYTERIA REKRUTACJI:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony                     w procentach z:

a)      języka polskiego,

b)      historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)      matematyki,

d)      przedmiotów przyrodniczych,

e)      języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia  gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konk.u tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 7pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w cz. B. pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty przelicza się zgodnie z§ 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie rekrutacji.

V. TERMINY postępowania rekrutacyjnego po GIMNAZJUM

dla Technikum  i Liceum Ogólnokształcącego

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Rodzaj czynności
od 13 maja do
25 czerwca 2019r.
(do godz. 15.00)
od 26 lipca
do 30 lipca 2019r.
       Złożenie wniosku o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu w systemie rekrutacji elektronicznym naboru lub w Sekretariacie szkoły .
od 21 czerwca do
25 czerwca 2019 r.
(do godz. 15.00)
——-           Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 28 czerwca 2019r. do 5 sierpnia 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu, sprawdzeniei dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/.
16 lipca 2019r.
(od godz. 09.00 -15.00)
 
21 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Logistycznego lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.
16 – 18 lipca 2019r.
(od godz. 09.00 -15.00
 
21 sierpnia do23 sierpnia 2019r. -Wydanie dla kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Logistycznego skierowania na badania lekarskie medycyny pracy.
od 16 lipca
do 24 lipca 2019r.
21 – 29 sierpnia 2019r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone  do wniosku o przyjęcie do szkoły; W przypadku kandydata technikum obowiązek przedłożenia wyników badania lekarskiego; Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy kandydatów.
25 lipca 2019r.
(godz. 10.00)
30 sierpnia 2019r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  V. WARUNKI  REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania jej członków.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum i Technikum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu,jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału Zaświadczenia odnośnie egzaminu gimnazjalnego oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu. Rodzic może za ucznia donieść oryginały świadectwa ukończenia Gimnazjum i Zaświadczenie z OKE o egzaminie gimnazjalnym.
 2. Kandydaci do TECHNIKUM lub LICEUM w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w rekrutacji.
 4. Rodzic  kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu o odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Nabór uzupełniający przeprowadza się po ustaleniach z organem prowadzącym w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2019 r.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 586) w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca Decyzję nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2019/2020

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczna w dniu 28 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Home REGULAMINY REKRUTACJI_po kl. VIII i po Gimnazjum do Technikum Logistycznego i Liceum Ogólnokształcącego 2019/20
 • Facebook