Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

E-mail
E-mail

REGULAMIN REKRUTACJI 2021/22do Technikum Logistycznego i Liceum Ogólnokształcącego

gotowe logo siewierz

REKRUTACJA do LO i TECHNIKUM  w Siewierzu -  ROK SZKOL. 2021/2022

 

 

PAMIĘTAJ – TYLKO wybór Liceum lub Technikum wSiewierzu jako SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU – gwarantuje miejsce w naszej szkole. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY do nauki w Technikum Logistycznym i LO w Siewierzu.

Informacja o klasach otwieranych w szkole na rok szk. 2021/22  znajduje się TUTAJ.

Dziennik Elektr.

DO SZKOŁY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO  -  PRZYJDŹ do SEKRETARIATU, ul. Tadeusza Kościuszki 15, Siewierz – ZAPRASZAMY! 

tel.:  721 144 111 . Pomożemy w Rekrutacji. Dołożymy wszelkich starań, by ułatwić rekrutację w tych szczególnych warunkach.

———————————————————————————————————————

REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW

na rok szk. 2021/2022

ZESPOŁU SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 

im. JANA PAWŁA II w SIEWIERZU

dla uczniów do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum po kl. VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • I.  ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI:

 1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu prowadzona jest za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
 2. Kandydaci, którzy nie uczestniczą w procesie rekrutacji elektronicznej,  składają wymaganą dokumentację w sekretariacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 3. W roku szkolnym 2020/21 planowany jest nabór do klas pierwszych w liczbie:
 1 (jedna) klasa Technikum w Siewierzu
 2 (dwie) klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu

 

 1. Kl. I A – TECHNIKUM LOGISTYCZNE – Technik LOGISTYK

———————————————–

1. Kl. I a –   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa HUMANISTYCZNA

2. Kl. I b –  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Klasa BIOLOGICZNO – CHEMICZNA 

 • II. ZASADY  SZCZEGÓŁOWE REKRUTACJI :

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Siewierzu przyjmowani są kandydaci, którzy:

-        posiadają Świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz Zaświadczenie wydane przez OKE odnośnie wyników egzaminu zewnętrznego po klasie VIII szkoły podstawowej.

 

II a)    TECHNIKUM   LOGISTYCZNE:

Kl. I A –  Technik LOGISTYK

- Technikum Logistyczne  przygotowuje do zawodu  poszukiwanego na  rynku pracy- logistycy tworzą tzw. średnią kadrę techniczna, zarządzającą.

-  Do Technikum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Badania przeprowadzane są bezpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Terminy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

- W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole organ prowadzący powołuje kolejną klasę lub zwiększa liczebność uczniów w klasie.

-Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

- Uczniowie, którzy nie uczestniczą w systemie naboru elektronicznego przynoszą oryginały świadectw bezpośrednio do Sekretariatu szkoły.

- Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna, jej zadania określone zostały  w cz. V tego Regulaminu.

-Przedmioty punktowane podczas rekrutacji przedstawia część  III. KRYTERIA REKRUTACJI.

- Uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone, które deklaruje podczas rekrutacji –Terminy określa  cz.IV–TERMINY REKRUTACJI pkt.2. Proponowane rozszerzenia: j. angielski, geografia 

Wyboru innych rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji w dniu przynoszenia świadectwa 

II. b)  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • KL. I a– HUMANISTYCZNA 

- Nauka  w klasie Humanistycznej przygotuje do studiów: ekonomicznych lub pedagogicznych, prawno – administracyjnych, dziennikarskich/lub innych o zbliżonym kierunku.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji są określone w części III tego Regulaminu (cz. III Kryteria Rekrutacji)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 3 PRZEDMIOTY:

 • historia,
 • do wyboru:  język  angielski, j. polski, WOS  lub inny przedmiot wybrany  przez uczniów zamiast podanych – możliwość zapisu do grupy międzyoddziałowej, w tym wybór 3 przedmiotów bez historii

- Wyboru innych rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji w dniu przynoszenia świadectwa – Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

  KL. I b – BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

- Nauka  w klasie BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ przygotuje do studiów medycznych oraz politechnicznych, inżynieryjnych o kierunku zgodnym z zainteresowaniami, np. budownictwo, energetyka, elektronika, informatyka, mechanika i in.).

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji określa część III tego Regulaminu (cz.III Kryteria Rekrutacji).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  3 PRZEDMIOTY:

 • biologia,
 • 2 przedmioty do wyboru spośród przedmiotów: matematyka, chemia, j. angielski lub inny przedmiot wybrany  przez uczniów zamiast podanych – możliwość zapisu do grupy międzyoddziałowej, w tym wybór 3 przedmiotów bez biologii

- Wyboru innych rozszerzeń  uczeń dokonuje, wypełniając deklarację przekazaną mu podczas rekrutacji w dniu przynoszenia świadectwa 

Terminy określa cz. IV – TERMINY REKRUTACJI pkt. 2.

  III. KRYTERIA REKRUTACJI:

A.1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) z przedmiotów

a)      język polski,

c)      matematyka,

mnoży się przez 0,3

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia

b) języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,2.

B. 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

d)      dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo ukończenia  ośmioklasowej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7pkt.

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 7pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: + 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w cz. B. pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej,  przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, punkty przelicza się.

IV. TERMINY postępowania rekrutacyjnego dla Absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

do Technikum  lub Liceum Ogólnokształcącego

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

od 17 maja do 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 ———–        Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu w systemie rekrutacji elektronicznej naboru lub w Sekretariacie szkoły.
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 ————–        Uzupełnienie Wniosku- Dostarczenie do Sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowejWydanie deklaracji dla uczniów LO lub Technikum odnośnie wyboru przedmiotów  realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz dla Uczniów do Technikum – WYDANIE SKIEROWAŃ NA BEZPŁATNE BADANIA Z MEDYCYNY PRACY do Ośrodka NZOZ POLMED w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 33 .
22 lipca 2021 r.
————-  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Logistycznego lub Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu.
 2 sierpnia 2021 r. ————-  Ogłoszenie Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
————-
 • w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • W przypadku uczniów do Technikum Logistycznego– dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
-do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 ————-
 • Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie z OKE lub orzeczenie lekarza medycyny pracy (do Technikum)
 • Uwaga! Uczniowie do LO lub  Technikum Logistycznego – W przypadku dalszego braku możliwości przedłożenia Zaświadczenia z OKE lub orzeczenia lekarskiego (do Technikum), rodzic kandydata informuje dyrektora szkoły i wskazuje przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie z OKE lub orzeczenie lekarskie (do Technikum) składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
do 24 września 2021 r. ————-
 • Nieprzedłożenie  Zaświadczenia z OKE lub Orzeczenia lekarskiego (do Technikum) jest równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Zalacznik-tabela-terminy_rekrutacji_na_rok_szkolny_2021-2022-

ŁAPKA

 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  V. WARUNKI  REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH im. Jana Pawła II w Siewierzu powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania jej członków.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum,
 • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO lub LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Siewierzu, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego poprzez złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów – oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oryginału świadectwa egzaminu po kl. VIII szkoły podstawowej z OKE oraz jego rodzic potwierdził wolę uczęszczania kandydata do TECHNIKUM lub LICEUM Ogólnokształcącego w Siewierzu może też za ucznia donieść oryginały w/w dokumentów.
 2. W rekrutacji do TECHNIKUM lub LICEUM w Siewierzu przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • uczniowie z wyższą oceną zachowania.
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym informację o liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w rekrutacji.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w Siewierzu odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 5. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły do końca września 2021 r.

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

 

 

 

Home REGULAMIN REKRUTACJI 2021/22do Technikum Logistycznego i Liceum Ogólnokształcącego
 • Facebook