STRONA ARCHIWALNA 

Facebook E-mail
Facebook E-mail

KONTAKT, RODO, OFERTY

LO W SIEWIERZU_tarcza1

Kontakt:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  

im. Jana Pawła II w Siewierzu

                        ul. Tadeusza Kościuszki 15

                          42-470 Siewierz

tech. log.
tel. kom.: +48  721 144 111;   

tel. stac.: (32) 67 416 12

e-mail: sekretariat@zsoits.edu.pl

Skrytka ePUAP: /LOiT_ZSOiTSiewierz/SkrytkaESP

——————————————————————

ROK ZAŁOŻENIA SZKOŁY 1947

Wyświetl większą mapę

rodo-content-marketing-b2b   Ochrona danych osobowych  podczas zdalnego nauczania

 RODO w e- nauczaniu:  https://uodo.gov.pl/pl/138/1473      2802

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu  reprezentowane przez Dyrektor mgr Martę Szczerbę z siedzibą
42-470 Siewierz,  ul. Tadeusza Kościuszki 15.
 

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Sebastiana Łabowskiego, Bezpieczne Dane, ul. Wierzbowa 33 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo (Poznań) , z którym można skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej inspektor@bezpieczne-dane.eu

 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu określonych przepisami prawa, a w szczególności przepisami prawa oświatowego, w celu realizacji przysługujących uprawnień, zadań bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani, jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 • Prawo do cofnięcia zgody.

1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • umownym, lub
 • warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 2. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Home Szkoła KONTAKT, RODO, OFERTY