Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Siewierzu 

E-mail
E-mail
Home TECHNIKUM LOGISTYCZNE GEOGRAFIA – kl.I LO i TL poSP, kl.I LO i TL poG, kl. II TL; prof.R.Czyrek
formats

GEOGRAFIA – kl.I LO i TL poSP, kl.I LO i TL poG, kl. II TL; prof.R.Czyrek

KL. I LO i TL po szk. podst

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-1-nowy-system

ŁAPKA

 

KL. I LO i TL po Gim.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-1-stary-system

ŁAPKA

KL. II   TL

Klasa II TL – geografia pr. Rozszerzony

Tematyka zajęć na okres 25 III – 10 IV

PODRĘCZNIK – STRONY: 232 – 261

 • Klasyfikacja procesów egzogenicznych
 • Przebieg procesu wietrzenia
 • Rodzaje wietrzenia
 • Intensywność wietrzenia
 • Rodzaje ruchów masowych
 • Przyczyny powstawania ruchów masowych
 • Ruchy masowe a działalność człowieka
 • Właściwości rozpuszczające wody
 • Czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skał
 • Rzeźba krasowa
 • Formy krasu powierzchniowego oraz podziemnego
 • Działalność erozyjna rzek
 • Czynniki wpływające na intensywność erozji
 • Działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu
 • Powstawanie meandrów i teras rzecznych
 • Typy ujść rzecznych
 • Działalność rzeźbotwórcza wód opadowych
 • Niszcząca działalność lodowca górskiego
 • Działalność transportowa lodowca górskiego
 • Akumulacyjna działalność lodowca górskiego
 • Formy rzeźby powstałe wskutek działalności lodowców górskich
 • Formy powstałe wskutek działalności lądolodów
 • Krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny
 • Działalność wód fluwioglacjalnych
 • Czynniki wpływające na działalność eoliczną
 • Formy erozyjne (eoliczne)
 • Transport wiatrowy
 • Działalność akumulacyjna wiatru
 • Rodzaje wydm
 • Rodzaje pustyń
 • Powstawanie pokryw lessowych
 • Zagrożenia dla działalności człowieka związane z erozyjną działalnością wiatru
 • Niszcząca działalność morza
 • Powstawanie klifu
 • Elementy wybrzeża stromego i płaskiego
 • Budująca działalność morza
 • Typy wybrzeży

 

 
 • wyjaśnia znaczenie terminów: wietrzenie, zwietrzelina
 • wymienia i rozróżnia rodzaje wietrzenia
 • wymienia produkty wietrzenia
 • wymienia rodzaje wietrzenia fizycznego
 • klasyfikuje procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi
 • opisuje typy wietrzenia
 • omawia przebieg procesu wietrzenia
 • opisuje etapy wietrzenia mrozowego
 • podaje przykłady skał podlegających intensywnemu wietrzeniu chemicznemu
 • wskazuje na mapie obszary, na których zachodzą intensywne procesy wietrzenia
 • opisuje czynniki odpowiedzialne za przebieg wietrzenia chemicznego i biologicznego
 • charakteryzuje produkty i formy powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego
 • wskazuje dominujący typ wietrzenia w określonej strefie klimatycznej
 • wyjaśnia znaczenie terminów: denudacja, ruchy masowe, erozja
 • wymienia podstawowe rodzaje ruchów masowych
 • podaje różnicę między odpadaniem a obrywaniem oraz między osuwaniem a spełzywaniem
 • wymienia przyczyny powstawania ruchów masowych
 • omawia na podstawie schematów rodzaje ruchów masowych
 • wykazuje wpływ budowy geologicznej danego obszaru na grawitacyjne ruchy masowe
 • wyjaśnia przyczyny powstawania spływów błotnych i ziemnych
 • wymienia skały rozpuszczane przez wodę
 • wyjaśnia znaczenie terminu krasowienie
 • wymienia formy krasu powierzchniowego i podziemnego
 • odróżnia formy krasu powierzchniowego i podziemnego
 • wymienia i rozpoznaje formy szaty naciekowej w jaskini
 • wskazuje obszary krasowe na mapie świata i Europy
 • opisuje czynniki, które wpływają na przebieg zjawisk krasowych
 • wymienia etapy rozwoju form krasu powierzchniowego
 • odróżnia wywierzysko od ponoru
 • wyjaśnia proces powstawania jaskiń
 • wyjaśnia znaczenie terminów: erozja wgłębna, erozja wsteczna, erozja boczna, akumulacja
 • wymienia czynniki wpływające na tempo erozji rzecznej
 • wymienia rodzaje erozji rzecznej
 • wymienia elementy doliny rzecznej
 • porównuje cechy rzeki w biegu górnym, środkowym i dolnym
 • wymienia przykłady form powstałych w wyniku erozji i akumulacji
 • opisuje na podstawie schematu elementy doliny rzecznej
 • odróżnia terasę zalewową i nadzalewową
 • wymienia rodzaje ujść rzecznych i wskazuje ich przykłady na mapie
 • podaje przykłady rzek o różnych typach ujść
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania procesów rzeźbotwórczych na poszczególnych odcinkach rzeki
 • wyjaśnia na podstawie schematu proces erozji wstecznej
 • omawia na podstawie schematów fazy rozwoju meandrów i starorzeczy
 • wyjaśnia proces powstawania delty
 • wyjaśnia, w jakich warunkach zachodzi erozja wąwozowa
 • wymienia podstawowe formy erozyjnej działalności lodowca górskiego
 • wyjaśnia znaczenie terminów: egzaracja, muton, dolina U-kształtna, cyrk lodowcowy, detrakcja, detersja, dolina zawieszona, wygłady lodowcowe, kem, oz, drumlin
 • wymienia rodzaje moren
 • podaje przykłady lodowców górskich na świecie
 • wyróżnia rodzaje rzeźbotwórczej działalności lodowców
 • dokonuje podziału form rzeźby polodowcowej na formy erozyjne i akumulacyjne
 • rozróżnia formy powstałe w wyniku działalności lodowców górskich
 • wyjaśnia powstawanie różnych typów moren
 • opisuje przebieg niszczącej działalności lodowca górskiego
 • opisuje na podstawie schematu powstawanie doliny U-kształtnej
 • wymienia podstawowe formy powstałe w wyniku działalności lądolodów
 • rozróżnia formy powstałe w wyniku działalności lądolodów
 • wskazuje na mapie przykładowe obszary o rzeźbie młodoglacjalnej
 • wymienia formy fluwioglacjalne
 • odróżnia rzeźbę staroglacjalną od młodoglacjalnej
 • wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności wód polodowcowych
 • wyjaśnia na podstawie schematu powstawanie sandrów i pradolin
 • opisuje na podstawie schematu proces powstawania kemów
 • wyjaśnia, na czym polega erozja eoliczna
 • wymienia formy powstałe w wyniku niszczącej i budującej działalności wiatru
 • wymienia rodzaje pustyń i wskazuje ich przykłady na mapie
 • wymienia czynniki wpływające na siłę transportową wiatru
 • charakteryzuje niszczącą i budującą działalność wiatru
 • omawia budowę wydmy parabolicznej i barchanu
 • charakteryzuje typy pustyń i wskazuje ich rozmieszczenie
 • opisuje warunki sprzyjające rzeźbotwórczej działalności wiatru
 • wykazuje zależność kształtu wydm od klimatu
 • opisuje proces powstawania grzybów skalnych
 • opisuje powstawanie pokryw lessowych i wymienia nazwy obszarów, na których one występują
 • wyjaśnia znaczenie terminów: abrazja, platforma abrazyjna, nisza abrazyjna
 • wymienia czynniki wpływające na intensywność niszczącej działalności morza
 • wymienia przykłady niszczącej i budującej działalności fal i prądów morskich
 • wymienia elementy klifu
 • wyjaśnia na podstawie schematu proces powstawania klifu
 • wyjaśnia proces powstawania mierzei
 • wymienia na podstawie mapy podstawowe typy wybrzeży
 • opisuje typy genetyczne wybrzeży
 • rozpoznaje podstawowe typy wybrzeży na mapie i fotografii
 • opisuje powstawanie atolu
 • porównuje typy wybrzeży

 • Facebook